EFOP-3.1.6-16

A kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ

A projekt címe: „EGYÜTT A FEJLESZTÉSBEN AZ ESÉLYTEREMTÉSÉRT” A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése EFOP-3.1.6-16 pályázat

A szerződött támogatás összege: 293,64 millió forint

A projekt tartalmának a bemutatása:

A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz

A projekt célrendszere az alábbi területeken kapcsolódik szorosan a Széchenyi 2020 célkitűzéseihez:

az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás
koragyerekkori fejlesztő programok szervezésével,
iskoláskorú gyermekek iskolai előmenetelének támogatása motivációjuk erősítésével, alap- és kulcskompetenciák fejlesztésével,
az eredményes óvodai nevelés, az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében a gyermekek, diákok, családok és az oktatási intézmények közötti együttműködés megerősítésével,
társadalmi befogadás előmozdítása
minőségi szolgáltatások elérésének biztosításával,
helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakításával,
a helyi szereplők bevonásával, workshopok szervezésével.
A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

A projekt céljainak meghatározása

Közvetett cél:

A minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javításával, az integráltan nevelő közoktatási intézmények, szülők, szakemberek számára nyújtott komplex szolgáltatásokkal hozzájárulni egy olyan befogadó közoktatási rendszer megteremtéséhez, ahol az eltérő fejlődési ütemmel érkező gyermek nevelése, oktatása, fejlesztése sikeressé válik.

Közvetlen célok:

helyi és területi igényeket figyelembe vevő, eddig nem alkalmazott új gyógypedagógiai/pedagógiai szakmai szolgáltatás kialakítása, bevezetése az együttnevelést támogató pedagógiai gyakorlat megteremtése érdekében,
a szolgáltatáshoz való hozzáférés javítása,
az integráltan nevelő intézmények megsegítése annak érdekében, hogy alkalmasak legyenek az inkluzív nevelés megvalósítására, a hatékony befogadó iskolai környezet megteremtésére,
gyógypedagógusok, integráló pedagógusok kompetenciájának növelése speciális terápiák, tanfolyamok által,
a végzettség nélküli, illetve a korai iskolaelhagyás/lemorzsolódás prevenciója illetve intervenciója
a súlyosan-halmozottan fogyatékos, a sajátos nevelési igényű; a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése sérülésspecifikus eszközrendszer biztosításával, az iskolarendszerből való lemorzsolódás megakadályozása, az egész életen át tartó tanulás megalapozása érdekében,
az SNI gyermekek nevelésében érintettek (pedagógusok, szülők, szakemberek) felkészítése a fejlesztésre, a speciális eszközök és szolgáltatások igénybevételére, használatára,
speciális eszközpark létrehozása, kölcsönzési szolgáltatások kialakítása mind a családok, mind a pedagógusok számára.
érzékenyítéssel az eredményes befogadási stratégia, a társadalmi befogadás elősegítése
folyamatos párbeszéden és érdemi partnerségen alapuló pedagógiai hálózat kiépítése,
multiplikátor szerep betöltése a megyében,
módszertani segédletek, eljárási segédanyagok készítése
a fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

A célcsoport kiválasztását a pályázati célcsoportra vonatkozó előíráson kívül elsődlegesen a helyzetelemzés során felmerülő igények határozták meg.

Ezen igények felmérésének alapját:

a pályázó intézmény adatbázisa, felmérései, kimutatásai a kistérségi, megyei és országos statisztikai adatok képezték,
ezen túlmenően felhasználásra kerültek az érintett csoportokra vonatkozó társadalomtudományi kutatások eredményei,
a célcsoport meghatározásában a partner intézmények humán erőforrása, s azon kipróbált innovatív gyakorlatok is szerepet játszottak, melyek a választott célcsoport jellemzőihez igazodnak, s melyeknek alkalmazásával sikeressé válhat a korai iskolaelhagyást csökkentő és a minőségi oktatáshoz való hozzáférést előmozdító integrációs tevékenység.
Az előzetes igényfelmérés és piacelemzés módszerei:

adatbázis, statisztikai adatok elemzése, a kérdőíves módszer, a strukturált interjú.
Az előzetes igényfelmérés alapján a célcsoport bevonásra kerülta projekt tervezésébe, szükségletei így megjelennek a projektben.
A projekt megvalósítása során a célcsoport bevonását biztosítja:
menedzsment, szakmai asszisztensek alkalmazása, akik állandó kapcsolatban állnak mind az elsődleges, mind a másodlagos célcsoporttal,
biztosítják a megfelelő tájékoztatási csatornát,
az intézkedések végrehajtásában az érintettek részvételét,
a használói igény, az egyénre szabhatóság figyelembevételét,
kisebb érdekérvényesítési képességű hátrányos helyzetű, esélyegyenlőségi célcsoportba tartozó emberek helyzetét javító szolgáltatást,
célcsoport képviselőinek bevonását a partnerségi ülések biztosítják, melyek a számukra fontos elemek beépülésének, megvalósulásának, nyomon követésének lehetőségét teremti meg,
a célcsoport véleményének kikérése, meghallgatása a képzők, szervezők által, az új javaslatok beépítése a projektmegvalósítás szakaszába, javítva a folyamat eredményességét,
a célcsoport tagjainak bevonását az elégedettségi kérdőív kitöltése is lehetővé teszi, mely a folyamatos visszacsatolást, a javítás, változtatás lehetőségét, s így a minőségi munkavégzés fenntartását biztosítja,
az érdekképviseleti szervezetek, kisebbségi önkormányzatok véleményezési jogának biztosítása.

Elsődleges célcsoport:

sajátos nevelési igényű gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett, speciális megsegítést igénylő általános- és középiskolás tanulók
súlyos halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásában részt vevő, utazó tanári szolgáltatásban résztvevő gyógypedagógusok
pedagógiai szakszolgálatban dolgozó pszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, speciális ellátást megvalósító szakemberek
integrált nevelést, oktatást folytató intézményben dolgozó pedagógusok,
sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók szülei
Másodlagos célcsoport:

óvodába járó (5-6 éves) gyermekek
többségi intézmények tanulói
közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai tanulók
korai fejlesztésben dolgozó szakemberek
A fejlesztések várható hatásai: A hosszú és rövid távú célok megvalósítása során a minőségi oktatáshoz, szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés előmozdításával az iskolai sikeresség javul, az eredményes befogadási stratégia gyermek, tanulók, pedagógusok és szülők esetében megvalósul.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00005