Specialitások

SPECIALITÁSOK

Intézményünkben – sajátos helyzetünk miatt – szükségesek az alábbi, képzési profilunkhoz leginkább illeszkedő speciális tanórai és tanórán kívüli foglalkozások:

A tanulási képességet fejlesztő habilitációs foglalkozások
(Pedagógiai célú habilitációs foglalkozás (a szakértői bizottság véleménye, egyéni szükséglet felmérése alapján)

 • Testséma, téri-, időbeli tájékozódás fejlesztése
 • Finom- és nagymotorika fejlesztése
 • Kommunikáció, játék
 • Számolási készség fejlesztése
 • Kommunikációs képességek fejlesztése
 • Figyelem, érzékelés, észlelés, emlékezet, gondolkodás fejlesztése
 • Szociális képességek fejlesztése

Egyéni felzárkóztatás és a tehetség kibontakoztatása

 • Tehetséggondozás
 • Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása

Logopédiai foglalkozások

Gyógytestnevelés

Zenei képességek fejlesztése

EEG – Biofeedback

Művészeti képességek fejlesztése

Tehetséggondozó szakkörök

 • Informatika szakkör
 • Irodalmi színpad
 • Angol szakkör
 • Barkács szakkör
 • Ritmus zenekar
 • Tömegsport
 • Floorball
 • Sportpoharak

Etnikai szolgáltatások (cigány kisebbségi oktatás)

Kisebbségi oktatásunk biztosítja a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és –teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. A heti 2 óra kötelező jellegű foglalkozás 8 évfolyamon keresztül intenzív és alapos ismeretszerzést és képességfejlesztést tesz lehetővé. E kisebbségi oktatás segíti az etnikai kisebbséghez tartozó tanulókat abban, hogy megtalálják, megőrizzék és fejlesszék identitásukat, vállalják másságukat, elfogadják és másoknak is megmutassák értékeiket. A népismeret tantárgy tanulása a többségi társadalomhoz tanulók számára pedig lehetővé teszi, hogy toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely alkalmassá teszi őket más nemzetiségek és népek elfogadására. A népismeret tantárgy feladata   identitás- és értékközvetítés   hatással van a módszerek megválasztására. A nyitott oktatási formákban történő tanítás olyan ismeretszerzést biztosít, amely az élménytől a cselekvésen és megértésen át a tapasztalathoz vezet. Így fokozatosan kialakulnak a tanulókban azok a kompetenciák, amelyek alkalmassá teszik őket önálló projektek lebonyolítására.