Phare

ESÉLY A TELJES ÉLETRE!

A HU-99.04.01 számú Phare programunkat az Európai Unióhoz való csatlakozási felkészülés jegyében fogalmaztuk meg még 1999-ben, a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiataljaink társadalmi beilleszkedésének támogatását tűzve ki célul. A program megvalósítására 17.184.000 forintot nyertünk, melyet a város önkormányzata 1.700.000 forint önerővel támogatott. A 2001/2002-es tanévben elkezdett projekt elsősorban a 9. és 10. évfolyamos roma tanulóink speciális készség-, képességfejlesztését, szakmaorientációs programjának kidolgozását, bevezetését segítette.

A program fő területei voltak:

tananyagfejlesztés,
készség-, képességfejlesztés,
eszközök beszerzése (korszerű pénztárgép, sütőkemence stb.),
szocializációs tábor szervezése,
pedagógusok továbbképzése,
tapasztalatcsere más intézményekkel.
A kidolgozott speciális program helyi pedagógiai programunkba beépülve éveken keresztül segíti a tanulásban akadályozott gyerekek társadalmi beilleszkedését.

Esély a teljes életre I.

A második elnyert projektünket (HU-01-01-01), hasonlóan az előzőhöz, tanulóink meglévő hátrányainak leküzdésére, felzárkóztatásra nyertük. A tervezet megvalósítására 22.206.000 forintot biztosítottak, melyet a város önkormányzata 1.600.000 forint önerővel egészített ki. A program fő célkitűzései között a szükségletekhez igazodó oktatási programok kidolgozása, a munkaerő-piaci esélyeket javító képzések indítása, valamint a roma gyermekek tanulmányi eredményeinek javítása, a „kisegítő iskolai” rendszerből, a hagyományos rendszerbe történő „átsegítése” szerepelt. A projekt tartalmazta az általános iskolára való felkészítést korai megsegítéssel, a roma gyermekek iskolai integrációjának megvalósítását az általános iskola alsó és felső szakaszában, valamint a speciális szakiskolában.

Esély a teljes életre II.

Harmadik projektünk, a speciális szakiskolás, tanulásban akadályozott tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére irányul, a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nyílt munkaerő-piacra jutását célozza, a habilitáció eszköztárának rendszerszerű fejlesztésével. E fiatalok szocializációját segíti elő motiválással, készség- és képességfejlesztéssel, a szakképzés magasabb szintre emelésével, egészségügyi – pszichoszociális támogatással, ill. a foglalkoztatás személyi, módszertani és tárgyi feltételeinek megteremtésével. Ennek a pályázatnak a megvalósítására 92.125.000 forintot fordítunk, melyhez az önkormányzat 6.200.000 forinttal járul hozzá. A pályázat széles társadalmi összefogásra építve a fogyatékos fiatalok védtelenné válásának megakadályozását, életesélyein való javítását tűzte ki célul a szakképzés fejlesztésével. E projekt keretében intézményünk a sütőipari munkás és a parkgondozó szakmában elhelyezkedni kívánó fiataljaink munkához jutását segíti elő, mert e két területre irányul a felvételre jelentkezők döntő többsége. A program három tevékenységcsoportot ölel fel: – a szakképzés fejlesztését, mely magába foglalja a tanulásban akadályozott fiatalok motiválását, speciális felkészítését, egyéni fejlesztését éppúgy, mint a tananyagfejlesztést, tanulóink képzettségének, szakmai felkészültségének emelését, – a szolgáltatások, valamint a humán erőforrások fejlesztését, mely a foglalkoztatást, a munkaerő-piacra való sikeres bejutást teszi eredményesebbé pedagógiai, pszichoszociális megsegítéssel, információs és pályaválasztási tanácsadással ill. a nyolcadik osztályt el nem végzettek felzárkóztatásával.

A program három tevékenységcsoportot ölel fel:

a szakképzés fejlesztését, mely magába foglalja a tanulásban akadályozott fiatalok motiválását, speciális felkészítését, egyéni fejlesztését éppúgy, mint a tananyagfejlesztést, tanulóink képzettségének, szakmai felkészültségének emelését,
a szolgáltatások, valamint a humán erőforrások fejlesztését, mely a foglalkoztatást, a munkaerő-piacra való sikeres bejutást teszi eredményesebbé pedagógiai, pszichoszociális megsegítéssel, információs és pályaválasztási tanácsadással ill. a nyolcadik osztályt el nem végzettek felzárkóztatásával,
a foglalkoztatás személyi, módszertani és tárgyi feltételeinek megteremtését, a halmozottan hátrányos helyzetű fogyatékos tanulók készségeihez, képességeihez való igazodást, s így a nyílt munkaerő-piacra való bejutásukat. A feladatok megvalósításához, olyan konzorciumot igyekeztünk összeállítani, mely a kitűzött célok elérésének esélyeit megnöveli. Ezért választottuk partnernek a Nyíregyházi Kenyérgyárat és a Tulipa Kft-t, hiszen ezek a szervezetek eszközparkot, gyakorló-, képzőhelyet, szakembereket tudnak a program lebonyolításához biztosítani. Így a projekt keretében, e két munkahely 36 hónapig 10 olyan fiatalt foglalkoztat, akik nálunk fejezték be szakiskolai tanulmányaikat. A program egyes tevékenységi körei szervesen egymásra épülve kiegészítik egymást. Lehetővé teszik az akadályozottsággal élő fiatalok számára, hogy a kidolgozott program moduljainak segítségével felzárkózzanak, egy szakma elsajátításával, integrált foglalkoztatással esélyt kapjanak a teljes életre.
A feladatok megvalósításához, olyan konzorciumot igyekeztünk összeállítani, mely a kitűzött célok elérésének esélyeit megnöveli. Ezért választottuk partnernek a Nyíregyházi Kenyérgyárat és a Tulipa Kft-t, hiszen ezek a szervezetek eszközparkot, gyakorló-, képzőhelyet, szakembereket tudnak a program lebonyolításához biztosítani. Így a projekt keretében, e két munkahely 36 hónapig 10 olyan fiatalt foglalkoztat, akik nálunk fejezték be szakiskolai tanulmányaikat. A program egyes tevékenységi körei szervesen egymásra épülve kiegészítik egymást. Lehetővé teszik az akadályozottsággal élő fiatalok számára, hogy a kidolgozott program moduljainak segítségével felzárkózzanak, egy szakma elsajátításával, integrált foglalkoztatással esélyt kapjanak a teljes életre.