Erasmus

Erasmus+ – Tapasztalatszerzés Romániában

ERASMUS+ program keretében, a 2016-1-HU01-KA102-022773 azonosító számon elnyert pályázatunk, festő és parkgondozó szakmát tanuló diákok számára tette lehetővé a külföldi szakmai gyakorlatot.

Megítélt támogatás: 41670 Euró

Projekt megvalósításának időszaka: 2016.06.01. – 2018.05.31.

SZAKMAI GYAKORLAT ROMÁNIÁBAN

A szakiskola legfontosabb célkitűzése a korai iskolaelhagyás visszaszorítása, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulók szakmaszerzésének biztosítása, ezáltal társadalmi integrációjuk elősegítése.

A célok megvalósulásának legfontosabb eleme a tanulói motiváció felkeltése és fenntartása, a tanár-diák kommunikáció erősítése. Az iskolánkba érkező diákok negatív attitűdökkel rendelkeznek a tanulók és a pedagógusok iránt, ezért fontosnak tartjuk a bizalmi légkör kialakítását. Ennek egyik építőeleme, hogy a tanárok és a tanulók pozitív közös élményeket szerezzenek, közös tevékenységeket végezzenek. A külföldi szakmai gyakorlat sajátos lehetőséget nyújt a fenti célok eléréséhez. Pozitív tapasztalatokkal rendelkezünk a korábbi projektek megvalósítása során, ezért szeretnénk multiplikálni ezt a lehetőséget a szakiskola többi tanulójának irányába is. További célkitűzésünk, hogy tanulóink EUROPASS bizonyítványt szerezzenek, ezáltal is bizonyítva szaktudásukat, és növeljék elhelyezkedési esélyeiket a munkaerő-piacon, ami a társadalmi integrációjuk szempontjából kulcsfontosságú elem.

A külföldi szakmai gyakorlat lehetőséget adott tanulóink számára, hogy a tanult ismereteiket alkalmazhassák egy olyan környezetben, ami eltér az általuk megszokottól. A szakmai gyakorlat során a kis csoportlétszám és az a tény, hogy a diákok és a tanárok közös tevékenységben vettek részt, lehetőséget adott arra, hogy a szakoktatók és a tanulók között egy szorosabb bizalmi légkör alakuljon ki, ezáltal újabb kommunikációs csatornák nyíljanak meg. Terveink alapján ez a légkör segíti majd a tanulókat, hogy tanáraik irányába nyíltabban tudjanak kommunikálni, merjenek segítséget kérni és elfogadni, ami hozzásegítheti őket a választott szakmájuk sikeres elsajátításához. Amennyiben csökken az SNI tanulók lemorzsolódása a szakiskolában, a nevelésbe-oktatásba fektetett erőforrásaink hatékonysága megtöbbszöröződik. A szakmai gyakorlat lehetősége tapasztalataink alapján motiválja a tanulókat, hogy minél eredményesebbek legyenek tanulmányaikban.

Sikeres pályázat eredményeképpen iskolánkból 18 fő szakiskolás tanuló vehetett részt szakmai tapasztalatszerzésen a romániai (Erdély) Zetelaka városában.

Az Erasmus+ program keretein belül 2016.06.01. – 2018.05.31. között megvalósuló projekt a parkgondozó szakmát és a szobafestő-, mázoló és tapétázó szakmát tanuló diákok szakmai gyakorlati ismereteinek bővítését segítette elő elsősorban. A kiutazó fiatalok fogadó szervezete Zetelaka Város önkormányzata, Dimén Levente szabadidő- és munkatevékenység szervezési feladatot ellátó megbízott vezetésével.

Diákjaink az önkormányzat által kijelölt közterületeken, vendégházak és panziók területén, parkápolás keretében illetve külső és belső fa- és falfelületek javításán, felújításán, festésén- mázolásán gyakorolhatták a szakmák fortélyainak elsajátítását.

A külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő tanulókat a kiválasztás után, felkészítettük a várható feladatokra és élményekre. A diákok megismerték Erdély földrajzi jellemzőit, nevezetességeit, kultúráját, az utazással kapcsolatos információkat, a rájuk váró feladatokat. A szakmai gyakorlat témakörén belül a munkavédelem, a gyakorlati munka pontos, precíz elvégzése foglalt el központi helyet. felkészítésüket az iskolában dolgozó iskolapszichológus is végezte. Beszélgetések során a honvágy, az idegen környezet okozta stresszhatások leküzdése, a döntési helyzetek megoldása és a hosszú busszal történő utazás kapott kiemelt figyelmet. Fényképek és a Google alkalmazás segítségével bemutattuk a vendéglátó intézményt, az ott folyó munkát.

Minderre nagy szükség volt, hiszen a kiutazó fiatalok enyhe fokban értelmi fogyatékos diákok, akiknek ismeretei a tágabb világról hiányosak, nem éltek még hosszabb időt szüleiktől távol, többségük – hátrányos helyzetük miatt – a megyétől távolabbi helyszínre csak iskolai tanulmányutak segítségével juthatott el.

A fiatalok számára már a Zetelakára való eljutás is nagy élményt jelentett, hiszen jelentős hányaduk még nem járt külföldön, így az országhatár átlépése, az ezzel járó szigorított vizsgálatok, a táj, a kanyargós, meredek utak, az idegen nyelvű beszéd és feliratok egyaránt új tapasztalatot jelentettek.

Szállásunk minden igényt kielégített, a tanulók 2 ágyas, ízlésesen berendezett, patyolat tiszta szobában hajthatták álomra fejüket. Csoportunk egy ötszobás, nappalis, két fürdőszobás, kertes, különálló vendégházat kapott, ahol nemcsak az együttélés szabályait, hanem a mindennapi takarítás, tisztálkodás, közösségi élet teendőit is gyakorolhatták illetve ismerhették meg.

Magát a városkát az érkezés utáni napon láthatták igazán, s rögtön elnyerte mindenki tetszését. Minden oldalról kisebb hegyek (tengerszint feletti magasságunk 680 m volt) vették körül, tisztásokkal, fenyvesekkel, bükkösökkel, hűvös és tiszta levegővel. A tanulók a gyakorlatban is megtapasztalhatták a földrajz órán tanultakat, a hegyvidék jellemzőit.

Az első ott töltött napon megismerkedtek Zetelakával, vendéglátóiikkal, munkahelyeikkel, a várható feladatokkal.

Gyakorlati program:

A gyakorlat során tanulóink mélyítették az eddigi ismereteiket is és új ismereteket szereztek mind a Kertészeti alapismeretek, a Díszövényismeret, a Parkfenntartás a Kertészeti munkavállalói ismeretek modulok (parkgondozók), mind a Munkahelyi egészség és biztonság, Építőipari közös tevékenység, Szobafestő díszítő munkák, Tapétázási munkák, Foglalkoztatás, Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken modulok (festők) területén.

A fogadó szervezet lehetőséget teremtett változatos feladatok végzésére, melyek között voltak már ismert munkafolyamatok és voltak új elemek is. Új gyakorlati és elméleti elem volt a talaj alagcsövezése, a fűfelületek megtisztítása a beágyazódott kövektől, gyógyhatású dísznövények meg- és felismerése, jellemzése, tanult, de a hegyvidéken élő növényfajok és társulások megismerése, sziklakért gondozása. Szintén új elem volt a házak külső burkolása dísztéglával, a külső vakolat színezése vagy a fafelületek csiszolás és kenés előtti javítása. A tanulók a gyakorlati tennivalók előtt felelevenítették az elméletben tanultakat, az eddig már megismert és alkalmazott munkák szakmai fogásait, a szerszámok megfelelő használatát, tisztítását, munkavégzés utáni tárolását. A gyakorlat helyszíneinek sokszínűsége biztosította az elsajátított ismeretanyag új helyzetben való alkalmazásának lehetőségét is.

A megszokottól eltérő környezet, az előre nem látható feltételekhez való alkalmazkodás, az új ismeretek révén alkalmat teremtett a tanulásra.

A gyakorlat során bővült tanulóink szakmai tudása, olyan tapasztalatot szereztek, amely nagy előnyt jelenthet a szakmai vizsgán és majdan a munkaerő-piacon való elhelyezkedés során.

A tanulók olyan általános és speciális ismeretek birtokába jutottak, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy segítségével majd eredményesebben oldják meg a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő problémákat.

A tanulás során a szakmai ismeretek és az egyéb, ugyancsak szakmai szempontból fontos készségek fejlődése sokszor nem különült el. A gyakorlat lehetőséget nyújtott a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képességek fejlesztésére is. Az alapismeretek gyakorlásával párhuzamosan képességeik fejlesztése, sérült képességeik korrekciója, személyiségük alakítása is megvalósult.

A feladatok megoldása során nagymértékben fejlődött a tanulók önállósága. Az elért sikerek (jól és pontosan végrehajtott feladatok, dicséretek) hozzájárultak önbizalmuk fejlődéséhez.

A részben önálló munka fejlesztette a kommunikációs, metakommunikációs készségüket. Az idegen környezetben megvalósuló gyakorlat hozzájárult ahhoz, hogy majdan jó kapcsolatot alakíthassanak ki leendő munkahelyükön kollégáikkal, vezetőikkel.

A mindennapi életben is felhasználható általános viselkedési és magatartási szabályokat sajátítottak el, melyek alkalmasak arra, hogy formálják személyiség-fejlődésüket.

A gyakorlat három hétig tartott, de nem csak a munkával eltöltött idő volt az, ami a diákok hasznára vált. Minden este egy összegző beszélgetésre került sor a szálláson, amikor a munkanapló megírásakor megbeszélték, hogy aznap ki, milyen munkafolyamatot végzett, mire kellett figyelnie, milyen új dolgokat tapasztalt, miben volt nagyon ügyes, melyik munkafolyamat jelentett számára kihívást. Ez a feladat hozzájárult kognitív funkcióik fejlesztéséhez éppúgy, mint fogalmazás- és íráskészségük fejlesztéséhez, illetve szakmai szókincskészletük gazdagodásához.

Kulturális program:

Természetesen nem csak szakmai gyakorlatból állt ez a három hét, hiszen hétvégeken nagyszerű programokon vehettek részt.

Minden hétvégén illetve a május 1-i ünnepnapon egész napos kirándulásokat tettek a közelebbi és távolabbi nevezetes helyekre (Csíksomlyó, Farkaslaka, Székelyudvarhely, Ivó, stb.), illetve közös kirándulást szerveztek a zeteváraljai búcsúba, a környező hegyek tetejére, Zetelaka város bejárására gyalog és lovasfogattal is, de volt közös bográcsolás, hús- és kürtőskalács-sütés, stb. Ezek mellett természetesen szűkebb környezetüket is rendbe tették tanulóink. Volt idő társasjátékokra, színezésre, focizásra, házimozizásra, beszélgetésre, de az otthon maradtakkal való kapcsolattartásra is.

A kulturális programok során számos ismeretet szereztek tanulóink a helyi szokásokról (vallás, ünnepek, étkezés), a mezőgazdaság, az állattartás, az építészet (székelykapu), a biológia, földrajz és történelem területén is. Megismertek és alkalmaztak illemszabályokat az étkezés, öltözködés és a mindennapi együttélésre vonatkozóan egyaránt, megfelelve a helyi szokásoknak és hagyományoknak.

A projekt eredményeinek értékelése

A projekt tervezett hatásai a résztvevőkre és az intézményre vonatkozóan megvalósultak.

A résztvevők:

új ismereteket szereztek a szakmáról,
meglévő tudásukat más körülmények között alkalmazták, gyakorolták,
a tanulók munkaerő-piac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségei fejlődtek, a kulcskompetenciáik megerősödtek,
az új kihívások vállalásával tudatosult a résztvevőkben, hogy mik az erősségeik és mik a fejlesztendő területek, s így önismeretük, önbizalmuk fejlődött,
kommunikációs, kapcsolatteremtési, -tartási készségeik fejlődtek,
együttműködési és konfliktuskezelési készségeik erősödtek,
lehetőséget kaptak külföldi gyakorlatot igazoló tanúsítvány megszerzésére,
megismerték más ország kultúráját, hagyományait, specialitásait, szokásait,
másik kultúrával való megismerkedés eredményeként a kulturális nyitottságuk, érzékenységük nőtt,
egyedülálló élményt szereztek.
a tanulók nehezített élethelyzetben (kommunikáció, idegen környezet) alkalmazták a meglévő ismereteiket, szociális és személyes készségeiket, melynek eredményeként felismerték az erősségeiket, gyengeségeiket, és azt, hogy ezekre hogyan építhetnek a jövőben,
a szakmához és tanuláshoz való hozzáállásuk javult,
a szakmai gyakorlaton részt vevők olyan hasznos ismeretekre, képességekre tettek szert, amelyek hozzásegítik őket a kiváló tanulmányi eredmények eléréséhez (év végi jegyek),
a szakmai kompetenciák erősödésén túl, a fiatalok gyakorlati és életvezetési ismeretei is bővültek, fejlődött kommunikációjuk és a problémamegoldó képességük,
a gyakorlat elősegítette a diákok személyes fejlődését, szélesítette látókörüket és egy életre szóló élményt nyújtott számukra.
A projekt a programban részt vevő 6 fő szakmai tudásának bővítésén,

személyiségfejlesztésén túl elősegítette:

azt, hogy a külföldi gyakorlatot igazoló tanúsítvány növeli a diákok elhelyezkedési esélyeiket a munkaerő-piacon,
a szakiskolai képzésben résztvevő diákok motiválását a külföldi gyakorlaton részt vett diákok „fényképes” beszámolóin keresztül (többen kérdezték, hogy hajói tanulnak, ők is mehetnek-e külföldi gyakorlatra?),
a külföldi gyakorlat növelte az intézmény presztízsét a szülők szemében.

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a megvalósított projektelem a tanulásban akadályozott tanulók esetében támogatta a munkaerő-piacon értékes kompetenciák (tudás, készség és attitűd) kialakulását. Új lehetőségek kihasználásával, a rigiditás legyőzésével a tanulás új formáinak elsajátítását, a tanultak alkalmazását, a sajátos nevelési igényű fiatalok alkalmazkodását erősítette.

A zetelakai szakmai gyakorlat alapján fontos feladatunknak tartjuk a megszerzett tudást multiplikátorként továbbadni mind az iskolában tanuló többi diáknak, pedagógusnak, mind a szakmának, az érdeklődőknek.

Ezért:

a külföldi gyakorlaton résztvevő tanulók az iskolában tanuló 8-os és szakiskolás diákjainknak a romániai munkát és élményeket bemutató fényképekkel tarkított élménybeszámolót tartanak,
Nyílt nap keretében a szakiskolai képzés iránt érdeklődő gyermekek és szüleik tájékoztatást kapnak a gyakorlatról,
szülői értekezleten a szakiskola 9. E osztályaiba járó gyermekek szüleinek mutatjuk meg a külföldi gyakorlatról készült képeket,
a tantestület az év végi tantestületi értekezleten részletes tájékoztatást kap a tapasztalatokról a jó gyakorlatok átvétele és Pedagógiai Programba való beépítése érdekében,
a külföldi gyakorlat során megismert innovatív módszerek, szolgáltatások adaptálását, a mindennapi gyakorlatba való beépítését – lehetőségeinkhez mérten – megvalósítjuk,
a normalizációs elv céljainak elérését segítő elemeket beépítjük az iskola szolgáltatási, működési rendszerébe,
a megszerzett tapasztalatokat átadjuk a hasonló területen dolgozó kollégáknak a szakképzéssel kapcsolatos szakmai rendezvényeken,
honlapunkra feltesszük a gyakorlatot bemutató fényképeket,
leendő pályázatainkba beépítjük a tapasztaltakat.